آزمایشگاه ژنتیک


آزمایشگاه ژنتیک

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشات :

  • مطالعه مورفو لوژی انواع کروموزومها در انواع موجودات
  • کروماتوگرافی پیگمانهای جانوری

دستگاههای موجود :

  • ترموشیکر
  • میکروسکوپ
  • میکروپیپت
  • فریزر
  • الکتروفورز عمودی
  • میکروسانتریفیوژ
  • شیشه آلات
  • PCR