موزه گیاهی (هرباریوم)


موزه گیاهی (هرباریوم)

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه سیستماتیگ گیاهی

آزمایشات:

  • آشنایی دانشجویان با منابع مورد استفاده در رده بندی گیاهان کیاهان :فلورها مونو گرافها هرباریومها
  • آشنایی دانشجویان با گیاهان ایران و طرز جمع آوری و خشک کردن گیاهان