آزمایشگاه فیزیک پایه 2(ویژه دانشجویان دانشکده علوم پایه)


آزمایشگاه فیزیک پایه 2(ویژه دانشجویان دانشکده علوم پایه)

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه فيزيك پايه۲ ويژه دانشجويان دانشكده علوم مي باشد و در جهت تكميل درس فيزيك پايه۲ همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده ادبيات در محل مجتمع آزمايشگاهي فيزيك واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از :

۱- آشنايي با دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي

۲- تحقيق قانون اهم

۳- اندازه گيري مقاومت مجهول به روش پل وتستون و پل تار

۴- بررسي قوانين كيرشهف

۵- بررسي تجربي قوانين شارژ و دشارژ خازن ها و قوانين مربوط به بهم بستن خازن ها به طور سري و موازي

۶- بررسي قوانين فاراده و لنز و آشنايي با جريان هاي القايي

۷- بررسي تجربي ترانسفورماتورهاي افزاينده و كاهنده

۸- بررسي مدارهاي R-R و R-C

۹- بررسي مدارهاي R-L و R-L-C و L-C

۱۰- آشنايي و كار با دستگاه اسيلوسكوپ