آزمایشگاه شیمی تجزیه 1- اصول تصفیه آب و فاضلاب


آزمایشگاه شیمی تجزیه 1- اصول تصفیه آب و فاضلاب

این آزمایشگاه واقع در دانشکده مهندسی بوده و عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از :

 • اندازه گیری نیکل و روش رسوبگذاری
 • اندازه گیری آلومینیم به روش گراوی متری
 • تحلیل اسید و باز قوی
 • آزمایش روش کمپلکسومتری
 • روش مور
 • نشان گر جذب سطحی
 • روش ولهارت
 • روش یدومتری
 • اصول تصفیه آب
 • تعیین سختی آب
 • تعیین اسیدیته آب
 • اندازه گیری اکسیژن آب
 • اندازه گیری CoD آب