آزمایشگاه فیزیک پایه4


آزمایشگاه فیزیک پایه4

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه فيزيك جديد ويژه دانشجويان فيزيك مي باشد و در جهت تكميل درس فيزيك جديد همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده ادبيات در محل مجتمع آزمايشگاهي فيزيك واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از:

۱- تعيين ثابت ريدبرگ

۲- محاسبه (لامپ پرين)

۳- آزمايش مايكلسون – مورلي

۴- آزمايش قطره ميليكان

۵- بررسي تابش جسم سياه

۶- بررسي تخليه الكتريكي گازها

۷- پراش الكترون

۸- بررسي اثر فوتوالكتريك