اعضای هیأت علمی


هیات علمی

علی احمدی
علی احمدی
aahmadi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1382 1399
ناصر اسدی
ناصر اسدی
naserasadi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1395 1401
ساسان باقری
ساسان باقری
sasan.bagheri@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1376 1399
محمدرضا بخشی محبی
محمدرضا بخشی محبی
m_bakhshi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1379 1397
محمد بومری
محمد بومری
boomeri@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1375 1400
حبیب بیابانگرد
حبیب بیابانگرد
h.biabangard@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1383 1400
عبدالرضا پرتابیان
عبدالرضا پرتابیان
partabian_reza@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1390 1402
رضا جهانشاهی
رضا جهانشاهی
jahanshahireza@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1386 1402
حمیدرضا سلوكی
حمیدرضا سلوكی
hrsoloki@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1377 1400
مصطفی قماشی
مصطفی قماشی
ghomashi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1383 1401
محمدنبی گرگیج
محمدنبی گرگیج
mngorgij@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1399
علی اصغر مریدی
علی اصغر مریدی
aamoridi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1378 1399