اعضای هیأت علمی


هیات علمی

علی احمدی
علی احمدی
beniahmadi@gmail.com
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1382 1398
ناصر اسدی
ناصر اسدی
naserasadi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1395 1396
ساسان باقری
ساسان باقری
sasan_bagheri@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1376 1397
محمدرضا بخشی محبی
محمدرضا بخشی محبی
m.bakhshi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1379 1397
محمد بومری
محمد بومری
boomeri@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1375 1397
حبیب بیابانگرد
حبیب بیابانگرد
h.biabangard@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1383 1397
عبدالرضا پرتابیان
عبدالرضا پرتابیان
partabian_reza@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1390 1400
رضا جهانشاهی
رضا جهانشاهی
jahanshahireza@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1386 1400
حمیدرضا سلوكی
حمیدرضا سلوكی
hrsoloki@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1377 1377
مصطفی قماشی
مصطفی قماشی
ghomashi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1383 1396
محمدنبی گرگیج
محمدنبی گرگیج
mngorgij@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1396
علی اصغر مریدی
علی اصغر مریدی
aamoridi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1378 1396