آزمایشگاه شیمی تجزیه2


آزمایشگاه شیمی تجزیه2

این درس پیشنیاز شیمی تجزیه 2 و به صورت عملی می باشد و دارای 2 واحد و در قالب 64 ساعت برگزار می گردد.

هدف درس:

آشنایی عملی دانشجویان با روش های الکتروشیمی تجزیه ای

رئوس مطالب:

  1. روش های پتانسیومتری
  2. روش های الکتروگراویمتری
  3. روش های کولومتری
  4. روش های ولتامتری
  5. روش های هدایت سنجی

روش سنجش و یادگیری به صورت سنجش مستمر و یک آزمون پایانی که این آزمون به صورت عملی نیز می تواند باشد.