مدیر گروه


DDR Menu

مدیر گروه

مهدی قنبری فردی
مدیر گروه
مهدی قنبری فردی
mehdi.ghanbarifardi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1393 1400