مدیر گروه


DDR Menu

مدیر گروه

مهدی قنبری فردی
مدیر گروه
مهدی قنبری فردی
meghfardi@gmail.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1393 1399