مدیر گروه


DDR Menu

مدیر گروه

مجتبی اشهدی
مدیر گروه
مجتبی اشهدی
mo_ashhadi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1389 1401