آزمایشگاه ICP


آزمایشگاه ICP

این آزمایشگاه در طبقه دوم و در کنار کلاسهای آموزشی دانشکده ادبیات قرار دارد. مجهز به یک دستگاه ICP است که در آن پس از آماده سازی، اندازه گیری برخی از عناصر اصلی و فرعی انجام می گیرد. این دستگاه قادر است بیش از ۶۰ عنصر را در یک زمان و با کمترین حجم نمونه های محلول، مورد آنالیز قرار دهد.