آزمایشگاه ساختمانی


آزمایشگاه ساختمانی

اين آزمايشگاه در دانشكده ادبیات، طبقه همکف و روبروی آزمایشگاه زبان و ادبیات عرب قرار دارد. دروس آزمايشگاهی ساختمانی، فتوژئولوژی و نقشه برداری در این آزمایشگاه ارائه می شود. وسایل موجود در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

  • استریوسکوپ آینه دار
  • استریوسکوپ جیبی
  • عکس هوایی
  • دوربین ترازیاب
  • دستگاه دوربین تئودولیت
  • شاخص های کشویی
  • پنج دستگاه کامپیوتر
  • ماکت های آموزشی