آزمایشگاه فیزیک پایه 1 (ویژه دانشجویان دانشکده علوم پایه)


آزمایشگاه فیزیک پایه 1 (ویژه دانشجویان دانشکده علوم پایه)

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه فيزيك پايه۱ ويژه دانشجويان دانشكده علوم مي باشد و در جهت تكميل درس فيزيك پايه۱ همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده ادبيات در محل مجتمع آزمايشگاهي فيزيك واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از:

۱- آشنايي با وسايل اندازه گيري

۲- آزمايش با فنر

۳- اندازه گيري ضريب مالش

۴- بررسي قوانين حركت – كار با ماشين آتوود

۵- بررسي حركت واگن در سطح افق و شيبدار

۶- تحقيق قوانين سقوط آزاد اجسام

۷- بررسي تعادل اجسام

۸- بررسي تعادل اجسام – قرقره هاي ساده و مركب