آزمایشگاه شیمی عمومی2


آزمایشگاه شیمی عمومی2

این درس پیشنیاز شیمی عمومی 2 یا همزمان  و به صورت عملی می باشد و دارای 1 واحد و در غالب 32 ساعت برگزار میگردد.

هدف درس:

آشنایی با تجزیه کیفی کاتیون ها و آنیون ها به روش نیمه میکرو

رئوس مطالب:

  • تجزیه کیفی کاتیون های گروه I
  • تجزیه کیفی کاتیون های گروه II
  • تجزیه کیفی کاتیون های گروه III
  • تجزیه کیفی کاتیون های گروه IV
  • تجزیه کیفی کاتیون های گروه V
  • تجزیه کیفی کاتیون های گروه VI
  • تجزیه کیفی آنیون های گروه I
  • تجزیه کیفی آنیون های گروه II
  • تجزیه کیفی آنیون های گروه III
  • تجزیه کیفی یک نمک معدنی مجهول

روش سنجش و یادگیری به صورت سنجش مستمر و یک آزمون پایانی دارد که این آزمون به صورت عملی نیز می تواند باشد.