کارگاه تهیه مقاطع نازک


کارگاه تهیه مقاطع نازک

این آزمایشگاه خارج از مجتمع آزمایشگاهی زمین شناسی و کنار پژوهشکده باستان شناسی واقع شده است. در این مکان از نمونه های سنگی مختلف مقاطع نازک - صیقلی و صیقلی تهیه می شود. دستگاههای موجود در این کارگاه شامل موارد ذیل می باشد:

  • دستگاه برش
  • دستگاه دیسکوپلان
  • دستگاه ساب سنگ
  • دستگاه پولیش مقاطع اقتصادی