آزمایشگاه فیزیک حالت جامد2


آزمایشگاه فیزیک حالت جامد2

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه فيزيك حالت جامد ويژه دانشجويان رشته فيزيك حالت جامد بوده و در جهت تكميل درس فيزيك حالت جامد۲ همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده ادبيات در محل مجتمع آزمايشگاهي فيزيك واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از :

۱- بررسي اثر هال براي فلز تنگستن

۲- بررسي اثر هال براي فلز مس

۳- مدرج كردن يك ترموكوپل

۴- تست سختي برينل

۵- فوتورزيستور (مقاومت نوري)

۶- الكترون اسپين رزونانس (ESR)

۷- آشنايي با دستگاه اشعه ايكس

۸- پراش الكترون براي بلور NaCl

۹- بررسي اثر فوتورسانايي