آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی


آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

این درس پیشنیاز شیمی تجزیه 3 و به صورت عملی می باشد و دارای 2 واحد و در قالب 64 ساعت برگزار می شود.

هدف درس:

آشنایی عملی با دستگاههای تجزیه ای

رئوس مطالب:

 1. طیف سنجی مرئی - ماورای بنفش (uv_vis)
 2. IR
 3. جذب و نشر اتمی
 4. فلورسانس
 5. GC
 6. HPLC
 7. TLC
 8. الکتروفورز
 9. آشنایی با دستگاهای طیف سنجی جرمی و بدست آوردن طیف یک نمونه
 10. آشنایی با دستگاه XRD و ثبت طیف یک نمونه
 11. آشنایی با دستگاه NMR و ثبت طیف یک نمونه
 12. اندازه گیری گونه های شیمیایی به روش سینیتیکی

از هر قسمت حداقل یک آزمایش و در مجموع حد اقل ده آزمایش انجام شود.

روش سنجش و یادگیری به صورت سنجش مستمر و یک آزمون پایانی که این آزمون به صورت عملی نیز می تواند باشد.