آزمایشگاه مهندسی


آزمایشگاه مهندسی

این آزمایشگاه خارج از مجتمع آزمایشگاهی زمین شناسی و روبروی سایت ادبیات قرار دارد و واحدهای عملی دروس مهندسی و مکانیک خاک در آن ارائه می شود و شامل دستگاههای زیر می شود:

  • مغزه گیری
  • دستگاه تک محوری
  • دستگاه دو محوری
  • لوس آنجلس
  • تراکم
  • تحکیم