اعضای هیأت علمی


هیات علمی

دانیال جهان تیغ
دانیال جهان تیغ
danial_jahantigh@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1396 1402
سمانه رئیس زاده جهرمی
سمانه رئیس زاده جهرمی
s.reiszadeh@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
فاطمه سرگزی
فاطمه سرگزی
fsargazi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1397 1397
علی شهركی
علی شهركی
ashahraki@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1389 1400
علیرضا عینعلی
علیرضا عینعلی
aeinali@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1393 1401
مهدی قنبری فردی
مهدی قنبری فردی
mehdi.ghanbarifardi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1393 1400
آرزو قهقائی
آرزو قهقائی
arezou@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1386 1399
درمحمد كردی تمندانی
درمحمد كردی تمندانی
dor_kordi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1387 1400
میلاد لگزیان
میلاد لگزیان
m.lagzian@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1388 1401
ملیحه محمدی
ملیحه محمدی
mmohammadi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1393 1402
نسیم نعیمی
نسیم نعیمی
naeimi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1392 1402
شهلا هاشمی شهركی
شهلا هاشمی شهركی
shahlahashemi15@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1399 1402