آزمایشگاه اپتیک


آزمایشگاه اپتیک

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه اپتيك ويژه دانشجويان فيزيك مي باشد و در جهت تكميل درس اپتيك، همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده ادبيات در محل مجتمع آزمايشگاهي فيزيك واقع در طبقه۱ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از :

۱- تعيين زاويه رأس منشور ، زاويه انحراف و ضريب شكست منشور

۲- صافيهاي قطبنده – قانون مالوس

۳- بررسي تداخل در يك صفحه ميكا

۴- تداخل توسط دو منشور فرنل

۵- تداخل توسط دو آينه فرنل

۶- تداخل توسط آينه لويد

۷- قوانين انعكاس فرنل

۸- بررسي حلقه هاي نيوتون

۹- تداخل سنج مايكلسون

۱۰- پراش از يك شكاف و دو شكاف

۱۱- پراش از توري

۱۲- پراش يا تفرق از يك شكاف و شكاف دوگانه

۱۳- توليد نور پلاريزه و بررسي آن در حالتهاي مختلف

۱۴- مطالعه تيغه هاي بلورين نيم موج و ربع موج