مدیر گروه

سیدمهدی امیر جهانشاهی
مدیر گروه
سیدمهدی امیر جهانشاهی
mjahan@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1388 1400