اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

حامد احمدزاده
حامد احمدزاده
ahmadzadeh.h.63@gmail.com
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1393 1398
سیدمهدی امیر جهانشاهی
سیدمهدی امیر جهانشاهی
mjahan@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1388 1400
محمدحسین دهقان
محمدحسین دهقان
mhdehghan2000@gmail.com
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1379 1398
حسن زارعی
حسن زارعی
zarei@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1383 1398
منیژه صانعی طبس
منیژه صانعی طبس
manijesanei@gmail.com
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
حبیب نادری
حبیب نادری
h_naderisp@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1393 1400