اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

حامد احمدزاده
حامد احمدزاده
haahmadzade@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
دانشیار
1393 1402
سیدمهدی امیر جهانشاهی
سیدمهدی امیر جهانشاهی
mjahan@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1388 1400
مهدی جعفری
مهدی جعفری
me_gafary@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1394 1394
فاطمه حسن تبار درزی
فاطمه حسن تبار درزی
hasantabar_f@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
مربی
1394 1402
محمدحسین دهقان
محمدحسین دهقان
mhdehghan@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1379 1402
حسن زارعی
حسن زارعی
zarei@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1383 1398
منیژه صانعی طبس
منیژه صانعی طبس
manijesanei@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1392 1401
حبیب نادری
حبیب نادری
h_naderisp@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1393 1400