دارنده مقاله در مجلات برتر


دارنده مقاله در مجلات برتر

* نویسنده مسئول حداقل یک مقاله چاپ شده در 10% نشریه های برتر JCR  در یک رده از علم با وابستگی دانشگاه سیستان و بلوچستان                                       

(University of Sistan and Baluchestan)

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

گروه

عنوان مجله

عنوان رده علمی

سال انتشار مقاله

تعداد مجلات رده علمی

رتبه مجله در رده علمی

1

دکتر رویا مکرونی

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضیات و کاربردهای آن

Communications in Nonlinear   Science and Numerical Simulation

Mathematics, Applied

2019

254

5

2

دکتر مهدی الله دادی

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضیات و کاربردهای آن

 Information Sciences

Computer Science, Information Syestem

2016

146

8

3

دکتر هاله تجددی

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضیات و کاربردهای آن

Chaos Soliton & Fractals

Mathematics, Interdisciplinary Applications

2020

106

10