دارنده مقاله پر استناد


دارنده مقاله پر استناد

* نویسنده مسئول حداقل یک مقاله جی سی آر با حداقل 70 ارجاع غیرخودی با وابستگی صحیح دانشگاه سیستان و بلوچستان (University of Sistan and Baluchestan)

ردیف

نام و

نام خانوادگی

دانشکده

گروه

تعداد مقالات  واجد شرایط

مشخصات مقاله با بیشترین ارجاع

بیشترین   ارجاع

1

دکتر حسن میش مست نهی

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضیات و کاربردهای آن

1

 Mishmast Nehi, H. A new ranking method for intuitionistic fuzzy... , International Journal of Fuzzy Systems, 12, 1, 2010

83