دارنده شاخص هرش برتر


دارنده شاخص هرش برتر

دارندگان شاخص هرش اسکاپوس (بدون احتساب ارجاع به خودی) بزرگتر از 14در بازه زمانی 2021-2006

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

گروه

h-index

1

دکتر هاله تجددی

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضیات و کاربردهای آن

15