امکانات گروه


امکانات گروه

سالن ها و فضاهاي ورزشي موجود در دانشگاه

 • شش اتاق تندرستي مجهز در مجموعه هاي خوابگاهي دانشجويان
 • مجموعه ورزشي شهيد معين در دانشكده ادبيات وعلوم انساني مشتمل بر يك سالن ورزشي چند منظوره جهت هندبال واليبال ، بسكتبال ، فوتسال، بدمينتون ، تنيس روي ميز
 • استخر شناي سرپوشيده
 • سالن بدنسازي شماره يك و دو
 • سالن كشتي و ورزش هاي رزمي
 • سالن تير اندازي
 • ايستگاه تندرستي در مجموعه هاي خوابگاهي دانشجويان دختر و پسر
 • مجموعه ورزشي ۲۲بهمن در دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت مشتمل بر يك سالن ورزشي چند منظوره جهت كشتي ژيمناستيك،رشته هاي رزمي و يك سالن چند منظوره براي رشته هاي واليبال، بسكتبال ، بدمينتون تنيس روي ميز و يك اتاق شطرنج
 • سالن بدنسازي كه به لحاظ وسعت وتجهيزات در بين دانشگاه هاي كشور بي نظير مي باشد همچنين اين سالن داراي گود زورخانه مي باشد.
 • زمين هاي واليبال وبسكتبال در خوابگاه دختران
 • زمين چمن فوتبال و پيست دو ميداني
 • سه زمين بسكتبال
 • پنج زمين فوتبال با ابعاد زمين فوتسال
 • جاده تندرستي به طول ۱۲۰۰متر كه در فواصلي معين حدود۱۰۰ متر ايستگاه هايي براي تقويت عضلات تعبيه شده است.
 • يك زمين تنيس ميداني كه بخشي از تمرينات اسكيت در آن برگزار مي گردد.
 • چهار زمين ورزشي روباز بدمينتون
 • دو زمين واليبال
 • يك زمين ورزشي در مجتمع مسكوني اساتيدمشتمل بر زمين هاي فوتبال ، واليبال و بسكتبال

 

وسائل و تجهيزات آزمايشگاهي

 

- دستگاه تردميل

- دستگاه اسپيرومتري

- دستگاه سنجش انحرافات ستون فقرات

- مولاژهاي اسكلت وعضلات انسان

- نوارهاي آموزشي رشته هاي مختلف ورزشي

- تلويزيون وويدئو