دارنده شاخص هرش برتر


دارنده شاخص هرش برتر

دارندگان شاخص هرش اسکاپوس (بدون احتساب ارجاع به خودی) بزرگتر از 14 در بازه زمانی 2022 - 2006

ردیف نام و نام خانوادگی گروه h-index
1 دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی مهندسی برق و الکترونیک 20
2 دکتر سید سعید توکلی افشاری مهندسی برق و الکترونیک 20
3 دکتر سیدمسعود برکاتی مهندسی برق و الکترونیک 16