اعضای هیأت علمی


هيات علمي

مرضیه اسفندیاری
مدیر گروه
مرضیه اسفندیاری
m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1393 1401
رمضان حسین زاده
رمضان حسین زاده
ra.hosseinzadeh@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1393 1401
نظر دهمرده قلعه نو
نظر دهمرده قلعه نو
nazar@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استاد
1375 1400
احمدرضا سرگلزهی
احمدرضا سرگلزهی
arsargolzehi@iran.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
مربی
1397 1397
محمدنبی شهیكی تاش
محمدنبی شهیكی تاش
mohammad_tash@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استاد
1383 1401
جواد شهركی
جواد شهركی
j.shahraki@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1377 1400
مصیب پهلوانی
مصیب پهلوانی
pahlavani@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1377 1400
غلامرضا زمانیان
غلامرضا زمانیان
zamanian@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1380 1401