علوم اقتصادی


علوم اقتصادی

این گروه با پذیرش ۲۷ نفر دانشجو در رشته اقتصاد صنعتی در مقطع کارشناسی در سال ۱۳۷۵ و پذیرش ۲۱ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی در سال ۱۳۷۷ آغاز به فعالیت نموده است.گروه علوم اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان رشته علوم اقتصادی ، رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزی و رشته مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی ، به ترتیب از سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۷۸ و ۱۳۸۷ اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. و از سال ۱۳۸۶ نیز در مقطع دکتری در رشته علوم اقتصادی و اقتصاد کشاورزی دانشجو می پذیرد .ضمناً از سال ۱۳۹۵ رشته اقتصاد کشاورزی در مقطع ارشد و دکتری به سه گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی ، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ، سیاست و توسعه کشاورزی تفکیک شده و به صورت دانشکده ی مجزای تحت عنوان دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی هم اکنون در حال فعالیت می باشد.

 

معرفی رشته علوم اقتصادی:

علم اقتصاد ، شاخه ای از علوم اجتماعی است که منابع و امکانات محدود بشر را به خواسته های نامحدود بشر تخصیص می دهد به نحوی که حداکثر رفاه حاصل شود و در این راستا به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می پردازد . این علم در مراکز آموزش عالی تحت عنوان رشته علوم اقتصادی ارائه می شود. کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می کنند و اقتصاد های مختلف چگونه کار می کنند.دانش اقتصاد از لحاظ حیطه بررسی به دو شاخه خرد و کلان تقسیم می شود اقتصاد خرد ، رفتار عوامل اقتصادی مانند خانوار و بنگاه را بررسی نموده و مبنای نظری تصمیم گیری عوامل اقتصادی در نقش های مختلف را ارائه می نماید . در مقابل ، اقتصاد کلان به بررسی شاخص های کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی، درآمد ملی، صادرات و واردات ، بیکاری ، تورم، و ... پرداخته، وضعیت موجود اقتصاد را بر مبنای شاخص هاتعیین نموده و سپس وضعیت مطلوب اقتصاد را با استفاده از الگوهای تعادلی اقتصاد کلان تعیین نموده و با سیاست ها و تدابیر مناسب شرایط نیل به وضعیت مطلوب را فراهم آورده و پایش می نماید.

مدیر گروه : خانم دکتر مرضیه اسفندیاری

 کارشناس گروه : خانم فاطمه سرحدی

کارشناس تحصیلات تکمیلی:  

   شماره های تماس:

شماره داخلی: 6872 و6786

شماره مستقیم :05431136872 و 05431136786