گروه های آموزشی


گروه های آموزشی

دانشکده جغرافیا دارای سه گروه آموزشی جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی و فضای سبز می باشد. گروه جغرافیای انسانی شامل گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و گروه فضای سبز دارای سه رشته گرایش کار آفرینی در کشاورزی، مهندسی طراحی فضای سبز و اقتصاد کشاورزی می باشد.