ایستگاه تحقیقاتی زیست اقلیمی


DDR Menu

ایستگاه تحقیقاتی زیست اقلیمی

 

افزایش گازهای گلخانه ای درسالهای اخیر، به خصوص دی اکسیدکربن می تواند موجب تغییر در پارامترهای جوی گردد که این امر کشاورزی را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. یکی ازمهمترین این تاثیرات، تغییراتی است که در نیاز آبی مشاهده می شود. کشور ایران نیز از این تغییرات مستثنی نبوده و با توجه به محدودیت منابع آبی، نیاز به تخمین تغییرات اقلیمی در شرایط آتی و اعمال آن بر مدیریت صحیح کشاورزی احساس می شود.

به همین منظور  در سال 1392 ایستگاه تحقیقات زیست اقلیمی توسط دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی برای انجام مطالعات زیست اقلیمی و بررسی تاثیرات عناصر اقلیمی بر رشد و نمو پوشش گیاهی در مجاورت باغ بوتانیک دانشگاه و با مساحت تقریبی 4000 متر مربع احداث گردید.

 

 

ایستگاه تحقیقاتی زیست اقلیمی