کارکنان


پرسنل دفاتر اداری دانشکده

مسئول دفتر رئیس دانشکده

حلیمه طاهری

شماره اتاق : -

تلفن تماس : 31136544 -054

مسئول امور عمومی

احمدرضا عنانی

شماره اتاق: 23

تلفن تماس:31136554 -054

رئیس آموزش

مهری تازه رو

شماره اتاق:12

تلفن تماس:31136543 -054

پست الکترونیکی: tazehroo@yahoo.com

کارشناس پژوهشی

ملیحه جهانتیغ

شماره اتاق:11

تلفن تماس:31136571 -054

کارشناس گروه مهندسی برق - کارشناسی

زهرا هزارئی

شماره اتاق: 37

تلفن تماس: 31136551 -054

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی برق

سهیلا اربابی

شماره اتاق : 36

تلفن تماس : 31136561 -054

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر - کارشناسی

مدینه پیری

شماره اتاق: 33

تلفن تماس:31136560 -054

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر

زهرا دراجی

شماره اتاق: 38

تلفن تماس:31136555 -054

پست الکترونیکی: it@ece.usb.ac.ir

نگهبان شیفت صبح ساختمان کلاسها

جواد اکبریان

نگهبان شیفت عصر ساختمان کلاسها

قربان صیاد اربابی

نیروی خدماتی ساختمان کلاسها

حلیم شیبک

مسئول سایت شماره 1

حوا غلامپور

شماره اتاق: 45

تلفن تماس:31136572 -054

مسئول سایت شماره 2

معصومه ساداتی

مکان:گروه مهندسی مکانیک

تلفن تماس:31132777 -054

مسئول سایت شماره 1

محمدرضا میری

شماره اتاق: 45

تلفن تماس: 054-31136572

نیروی خدماتی

محمد نوری

شماره اتاق: 32

نیروی خدماتی

محمدرضا جهانتیغی

شماره اتاق: 32

کارشناسان آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه اندازه گیری و مدار

فرزاد سپاهی

شماره اتاق: 15

تلفن تماس: 31136552 -054

کارشناس آزمایشگاه الکترونیک

علی کوچکزایی

شماره اتاق:48

تلفن تماس: 31136563 -054

کارشناس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

محمدگل میربلوچ زهی

تلفن تماس: 31136564 -054

کارشناس آزمایشگاه کنترل خطی و الکترونیک صنعتی

علیرضا ناروئی

تلفن تماس: 31136564 -054