تاریخچه


تاریخچه

دانشكده ادبيات

معرفي  

دانشگاه سیستان و بلوچستان  در سال 1353ابتدا باعنوان دانشسراي عالي وابسته به دانشگاه تربيت معلم تهران با  150 نفر دانشجو در رشته‌های دبيري تاريخ، جغرافيا، زبان انگليسي، زبان و ادبيات فارسي، فيزيک، شيمي و رياضي شروع به کار کرد. در سال 1368 شوراي گسترش آموزش عالي با استقلال دانشسراي عالي موافقت اصولي نمود و نام آن به دانشگاه تربيت معلم زاهدان تغيير يافت.

در سال 1370 به دنبال مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي مبني بر ادغام دانشگاه‌های تربيت معلم شهرستان‌ها در دانشگاه‌های محلي، دانشگاه تربيت معلم زاهدان در  دانشکده شهید نیکبخت ادغام و عنوان دانشگاه سيستان و بلوچستا ن برآن نهاده شد.

 رشته‌های علوم انساني در سال 1370 دانشکده ادبيات و علوم انساني را تشکيل دادنددر سال 1378 رشته  باستانشناسي به رشته هاي دانشکده افزوده شد .

از سال 1378 به بعد کارشناسي ارشد رشته هاي ، زبانشناسي همگاني، تاريخ ،زبان و ادبيات فارسي ، و باستانشناسي تأسيس شد، همچنين در سال 1384 کارشناسي و در سال 1387 کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي و در سال 1385 گروه علوم اجتماعي با گرايش مردم شناسي به اين دانشکده اضافه گرديده است . 

در سال 1388 دکتري رشته زبان و ادبيات فارسي و كارشناسي رشته علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري ودر سال 1390 دكتري زبانشناسي و دكتري باستان شناسي  به رشته هاي موجود اضافه شد .