مقالات منتشره


مقالات منتشره

مقالات  علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات داخلی / خارجی

 مقالات وزارتین ، ISC 63
 مقالات wos، SCOPUS ،ISI 4

 

 

 

ردیف

تعداد رساله دکتری به منظور حل مشکلات کشوری سال1400

تعداد

1

دکتری

7