ریاست دانشکده


ریاست دانشکده

حبیب بیابانگرد
رئیس دانشکده
حبیب بیابانگرد
h.biabangard@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1383 1400

اين مقام، از طرف رئيس دانشگاه انتخاب و منصوب مى‏گردد و برحسب نياز و به تشخيص هيأت رئيسه دانشگاه، می‏تواند يك تا سه معاون باعناوين: معاون آموزشى و دانشجويى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشكده را به كار بگيرد.
 

وظايف

اين مقام، از طرف رئيس دانشگاه انتخاب و منصوب مى‏گردد و برحسب نياز و به تشخيص هيأت رئيسه دانشگاه، مى‏تواند يك تا سه معاون باعناوين: معاون آموزشى و دانشجويى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشكده را به كار بگيرد.

 • ايجاد زمينه‏ هاى مناسب و نظارت بر حُسن اجراى مصوباتى كه از طريق رئيس دانشگاه ابلاغ مى‏شود
 • ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى، مالى و فرهنگى دانشكده
 • تشكيل‏شوراى‏دانشكده و نظارت بر فعاليت آن
 • ارزيابى و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاى واحدهاى ذى‏ربط دانشكده
 • شركت در جلسات شوراى دانشكده و دانشگاه
 • نظارت بر كار شوراهاى تخصصى دانشكده
 • نظارت بر حُسن اجراى وظايف آموزشى، پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشكده
 • ارزيابى عملكرد ساليانه دانشكده و گزارش آن به رياست دانشگاه
 • پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده و نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات
 • پيشنهاد مدير گروه آموزشى به رياست دانشگاه
 • تأمين كاركنان مورد نياز دانشكده ( اعم از هيأت‏ علمى‏ و ادارى) با هماهنگى‏ واحدهاى‏ ذى‏ربط
 • بررسى صلاحيت معاونان گروههاى آموزشى
 • پيشنهاد عزل و نصب معاونان و مديران گروههاى آموزشى دانشكده
 • پيشنهاد ترفيع اعضاى هيأت علمى دانشكده به معاونت آموزشى و هيأت مميزه
 • ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى و مالى دانشكده