کارکنان


کارکنان

جناب آقای اسماعیل نارویی
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: رئیس اداره عمومی دانشکده
جناب آقای ناصر نیک منش
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: مسئول امور مالی و تدارکات دانشکده
سرکار خانم عصمت حشمت نژاد
شماره تلفن: 05431136357
عنوان سازمانی: رئیس اداره آموزش دانشکده
سرکار خانم لیلا پودینه
شماره تلفن: 05431136358
عنوان سازمانی: کارشناس اداره آموزش دانشکده
جناب آقای حمیدرضا عسگری نسب
شماره تلفن: 05431136358
عنوان سازمانی: کارشناس اداره آموزش دانشکده
سرکار خانم مطهره سالاری نیا
شماره تلفن: 05431136337
عنوان سازمانی: کارشناس گروه فیزیک

شماره تلفن: 05431136339
عنوان سازمانی: کارشناس مسئول گروه شیمی
جناب آقای امین سرحدی
شماره تلفن: 05431132390
عنوان سازمانی: کارشناس گروه شیمی
جناب آقای حمیدرضا بخشی محبی
شماره تلفن: 05431132856
عنوان سازمانی: کارشناس گروه زیست شناسی
سرکار خانم محبوبه شیخ حسینی
شماره تلفن: 05431136362
عنوان سازمانی: کارشناس گروه زیست شناسی
سرکار خانم سمیه یعقوبی زابل
شماره تلفن: 05431136364
عنوان سازمانی: کارشناس گروه زمین شناسی
جناب آقای عبدالکریم ملک رئیسی
شماره تلفن: 05431136351
عنوان سازمانی: مسئول دفتر و متصدی امور دفتری
جناب آقای محمود خانی مقدم
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: امور عمومی دانشکده
جناب آقای ناصر حسن زهی
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
سرکار خانم مریم فریفته جهانتیغ
شماره تلفن: 05431132979
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
جناب آقای محسن علی دوست
شماره تلفن: 05431132987
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
سرکار خانم سمیه حیدری
شماره تلفن: 05431132785
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
سرکار خانم فاطمه جعفری
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
سرکار خانم ناهید حسابی
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک
سرکار خانم ملیحه خواجه علی
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی عمومی
سرکار خانم سمانه میرمحمدی
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه
سرکار خانم سمیرا غلامی پور
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی
جناب آقای مجتبی ساسانی
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی
سرکار خانم طاهره اظهاری
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی عمومی
سرکار خانم فائزه بزی اله ری
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی
سرکار خانم عاطفه توحیدی
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
سرکار خانم عفت طاهری
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
سرکار خانم آزاده بردبار
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی
سرکار خانم فرزانه سرگزی
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی
سرکار خانم مرضیه عارف نژاد
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی
جناب آقای یونس سالارزائی
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: خدمات دانشکده
جناب آقای داوود رمرودی
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: خدمات دانشکده
جناب آقای رسول سرگزی
شماره تلفن: 05431136351
عنوان سازمانی: خدمات
جناب آقای مهرداد پارساکیا
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: خدمات
جناب آقای محمد صادقی مهر
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: خدمات
جناب آقای حسین نارویی فرد
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: خدمات