کارکنان


کارکنان

جناب آقای شاهمیر جان آبادی
شماره تلفن: 05431136351
عنوان سازمانی: مسئول خدمات اداری و رئیس دفتر دانشکده
جناب آقای مرتضی عودی
شماره تلفن: 05431136337
عنوان سازمانی: کارشناس گروه فیزیک
جناب آقای امین سرحدی
شماره تلفن: 05431136339
عنوان سازمانی: کارشناس گروه شیمی
جناب آقای عبدالکریم ملک رئیسی
شماره تلفن: 05431136353
عنوان سازمانی: متصدی امور دفتری و دبیرخانه
جناب آقای محمد محمدیان
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: رئیس اداره عمومی دانشکده
جناب آقای ناصر نیک منش
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: مسئول امور مالی و تدارکات دانشکده
سرکار خانم عصمت حشمت نژاد
شماره تلفن: 05431136357
عنوان سازمانی: رئیس اداره آموزش دانشکده
جناب آقای اسماعیل نارویی
شماره تلفن: 05431136339
عنوان سازمانی: کارشناس مسئول گروه شیمی
سرکار خانم لیلا پودینه
شماره تلفن: 05431136358
عنوان سازمانی: کارشناس اداره آموزش دانشکده
جناب آقای حمید رضا بخشی محبی
شماره تلفن: 05431132856
عنوان سازمانی: کارشناس گروه زیست شناسی
سرکار خانم محبوبه شیخ حسینی
شماره تلفن: 05431136362
عنوان سازمانی: کارشناس گروه زیست شناسی
سرکار خانم سمیه یعقوبی زابل
شماره تلفن: 05431136364
عنوان سازمانی: کارشناس گروه زمین شناسی
جناب آقای محمود خانی مقدم
شماره تلفن: 05431136355
عنوان سازمانی: امور عمومی دانشکده