دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدرباره دانشکده

گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي

زمینه دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی امروز،گروه علوم تربیتی می باشد که فقط ۲۴ واحد تربيتي را به دانشجويان دانشگاه تربيت معلم زاهدان وابسته به دانشگاه تربيت معلم تهران كه در سال ۱۳۵۳ در زاهدان تاسيس شد ارائه مي داد. پس از آن در سال ۱۳۶۸ با مجوز وزارتخانه ،رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي در مقطع کارشناسی تاسيس گرديد و در سال ۱۳۹۵ رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی دائر گردید.در سال۱۳۸۲ گرایش مدیریت آموزشی را در مقطع کارشناسی ارشد و در سال ۱۳۹۴ گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش را در مقطع کارشناسی ارشد دایر نمود.

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی در سال ۱۳۷۶ با گرایش روانشناسی عمومی آغاز به کار نمود. در سال ۱۳۸۲ با پذیرش دانشجو برای نوبت دوم کار خود را گسترش داد.درسال ۱۳۸۶گرايش روانشناسي عمومي در مقطع كارشناسي ارشد داير شده است. در سال ۱۳۹۰ با پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان کار خود را در مقطع ارشد گسترش داد. ودر سال ۱۳۹۳ در رشته روان شناسی مقطع کارشناسی به کار خود ادامه داد.