ارتباط با دانشکده


DDR Menu

ارتباط با دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

1

دکتر روح ا.. شیرازی

ریاست دانشکده

۶۴۸۱

۰۵۴-۳۱۱۳۶۴۸۱

2

خانم دکتر ساحل عرفان منش

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۶۴۷۸

۰۵۴-۳۱۱۳۶۴۷۸

۳

آقای احمدی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

6481

۰۵۴-۳۱۱۳۶۴۸۱

4

علی گلوی

کارشناس پژوهشی و نشریه هنرهای تجسمی

6384

054-31136384

5

ابوذر سارانی

رئیس اداره آموزش

6480

054-31136480

6

حلیمه بزی

کارشناس ادره آموزش

6480

054-31136480

7

دکتر سکینه خاتون محمودی

مدیر گروه پژوهش هنر

6324

054-31136324

8

خانم معصومه نوری

کارشناس گروه پژوهش هنر

6487

054-31136487

9

دکتر محمد علی سرگزی

مدیر گروه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

6486

054-31136486

10

خانم معصومه نوری

کارشناس گروه حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

6487

054-31136487

11

دکترابوالقاسم نعمت شهربابکی

مدیر گروه صنایع دستی

2409

054-31132409

12

خانم نسرین کیخا

کارشناس گروه صنایع دستی

6485

054-31136485

13

دکترابوالقاسم نعمت شهربابکی

مدیر گروه فرش

2409

054-31132409

14

خانم نسرین کیخا

کارشناس گروه فرش

6485

054-31136485

15

دکترحمیده محمودزاده

مدیر گروه نقاشی

2210

054-31132210

16

خانم خدیجه لکزائی

کارشناس گروه نقاشی

2827

054-31132827

17

دکتر محمد علی سرگزی

مدیر گروه مهندسی معماری

6486

054-31136486

18

جابر دهواری

کارشناس گروه مهندسی معماری

6486

054-31136486

19

مجید اربابی

رئیس امور عمومی

6484

054-31136484

20

محمدسمیعی

کارشناس کارگاه و حسابدار

6484

054-31136484

21

ابوالقاسم درگی

انبار دار و کارپرداز

6484

054-31136484

 
شماره فاکس دفتر ریاست دانشکده : ۳۳۴۴۷۴۳۳-۰۵۴