مدیریترئیس دانشکده

روح الله شیرازی

شماره داخلی : 6481

شماره مستقیم : 31136481

فکس : 33447433

پست الکترونیک : rouhollah.shirazi@lihu.usb.ac.ir

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
ساحل عرفان منش

شماره داخلی : 6483

شماره مستقیم : 31136483

فکس : 33447433

پست الکترونیک : erfanr_61@arts.usb.ac.ir

معاون پژوهشی
زهرا حسین آبادی

شماره داخلی : 6481

شماره مستقیم : 31136481

فکس : 33447433

پست الکترونیک : hosseinabadi@arts.usb.ac.ir