اعضای هیأت علمی


هیأت علمی دانشکده

عیسی ابراهیم زاده آكباد
عیسی ابراهیم زاده آكباد
iazh@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استاد
1377 1399
اعظم امیری
اعظم امیری
azamamiri@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1389 1402
جواد بذرافشان
جواد بذرافشان
bazrafshan@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1385 1401
ابوذر پایدار
ابوذر پایدار
aboozarpaidar@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1393 1400
محمدرضا پودینه
محمدرضا پودینه
mr.poodineh@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1389 1401
محسن حمیدیان پور
محسن حمیدیان پور
mhamidianpour@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1394 1402
محمود خسروی
محمود خسروی
khosravi@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استاد
1368 1401
حمیدرضا رخشانی نسب
حمیدرضا رخشانی نسب
rakhshaninasab_h@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1393 1402
صدراله رمضانی
صدراله رمضانی
sramezani@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1391 1402
امیرحمزه شهبازی
امیرحمزه شهبازی
amir_sh@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1398 1399
علیرضا شهریاری
علیرضا شهریاری
ali_shahriari@eco.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1389 1401
تقی طاوسی
تقی طاوسی
t.tavousi@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استاد
1384 1400
سیدهادی طیب نیا
سیدهادی طیب نیا
tayebnia@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1393 1402
صمد فتوحی
صمد فتوحی
fotohi@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1391 1400
سیروس قنبری
سیروس قنبری
ghanbari@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1389 1402
پیمان گلچین
پیمان گلچین
pgolchin@science.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
مربی
1387 1401
پیمان محمودی
پیمان محمودی
p_mahmoudi@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1390 1403
رضا منصوری
رضا منصوری
rezamansouri@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1391 1402
حمید نظری پور
حمید نظری پور
h.nazaripour@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1388 1403
محرم ولیزاده
محرم ولیزاده
m.valizadeh@anrs.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1389 1401
زهره هادیانی
زهره هادیانی
z.hadyani@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استادیار
1393 1400
حسین یغفوری
حسین یغفوری
yaghfoori@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
دانشیار
1391 1400