ارتباط با دانشکده


ارتباط با دانشکده

 

آدرس پستی: زاهدان، بلوار دانشگاه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی نیکبخت

تلفن تماس :              985431136456+ 

نمابر:                       985433447092+    

صندوق پستی :                    98798155

کد پستی:                       9816745845

پست الکترونیک:         info@usb.ac.ir