مدیریت


مدیریت دانشکده

اسماعیل توحیدلو
رئیس دانشکده
اسماعیل توحیدلو
etohidlou@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1387 1400
حامد خسروی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
حامد خسروی
hkhosravi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1395 1402
فرامرز سرحدی
معاون پژوهشی
فرامرز سرحدی
fsarhaddi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1392 1401

تشكيلات دانشكده‏

اصلى‏ ترين ركن در دانشگاه جهت تحقق اهداف آموزش ‏عالى كشور و رفع نياز جامعه به نيروى انسانى متخصص و تربيت افراد مستعد بر اساس الگوى برنامه توسعه كشور، دانشكده‏ ها و گروههاى آموزشى هستند.

وظايف دانشكده

 • آموزش نظرى و عملى دانشجويان طبق برنامه مصوب
 • انجام تحقيقات علمى بر حسب نيازهاى اقتصادى، اجتماعى و تكنولوژى كشور درچارچوب برنامه‏ هاى دانشگاه
 • تشكيل سمينارها و كنفرانسهاى علمى از طريق همكارى با واحدهای ذیربط دانشگاه
 • ايجاد تسهيلات آموزشى و غير آموزشى براى دانشجويان دانشكده
 • برقرارى روابط علمى و آموزشى با متخصصان و دانشگاههاى داخلى و خارجى و تبادل اعضاى هيأت علمى و دانشجو از طريق همكارى با مقامات ذیربط دانشگاه
 • تأمين اعضاى آموزشى دانشكده و همكارى در اين زمينه با ساير دانشكده‏ هادرصورت لزوم
 • انجام خدمات مختلف آموزشى، دانشجويى، اداره امور كتابخانه دانشكده و ساير خدمات با همكارى واحدهاى ذیربط
 • پيش‏بينى نيروى انسانى مورد نياز دانشكده و ارائه گزارش به مقامات ذیربط دانشگاه
 • همكارى با دفتر طرح و برنامه دانشگاه درتهيه و تنظيم بودجه سالانه دانشكده. انجام‏ امورمالى‏ وادارى‏ دانشكده‏ درحدوداختيارات

شوراى دانشكده

به منظور هماهنگى گروههاى آموزشى و اجراى ضوابط و مقررات آموزشى و پژوهشى، شوراى تخصصى آموزشى - پژوهشى دانشكده با تركيب رئيس دانشكده و معاونان دانشكده و مديران گروههاى آموزشى، تشكيل مى‏شود.

وظايف

برنامه‏ ريزى جهت فراهم ساختن زمينه اجراى مصوباتى كه توسط معاونان آموزشى و پژوهشى دانشگاه ابلاغ مى‏شود

 • تدوين سياستهاى آموزشى و پژوهشى دانشكده با توجه به خط مشى آموزشى و پژوهشى دانشگاه
 • بررسى و تدوين برنامه هاى آموزشى دانشكده
 • بررسى طرحهاى پژوهشى دانشكده و ارجاع آنها به شوراى پژوهشى دانشگاه
 • اتخاذ تصميمهاى اجرايى جهت هماهنگى و تطابق زمانى تعليم و تحقيق در دانشكده
 • بررسى و تعيين نياز دانشكده به اعضاى هيأت علمى و پيشنهاد آن به مقامات ذیربط
 • ارزيابى و تأييد كتب و جزوه‏ها و ساير مواد درسى مورد استفاده اعضاى هيأت علمى
 • بررسى و ارزيابى تأليفات و ترجمه‏ هاى علمى و مقالات پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشكده به منظور ترفيع و ارتقاى مرتبه علمى آنان و پيشنهاد آن به مقامات ذیربط
 • بررسى و ارزيابى محتواى دروس به منظور ارتقاى كيفيت آموزشى و پژوهشى و پيشنهاد آن به مقامات ذیربط
 • تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشكده و پيشنهاد آن به معاونت آموزشى دانشگاه
 • بررسى موارد مربوط به شركت در سمينارهاى علمى و فرصتهاى مطالعاتى و پيشنهاد آن به شوراى دانشگاه
 • بررسى و اظهارنظر درباره ساير مواردى كه توسط رئيس دانشگاه به شورا ارجاع مى‏شود
 • به منظور هماهنگى گروههاى آموزشى و اجراى ضوابط و مقررات آموزشى و پژوهشى، شوراى تخصصى آموزشى - پژوهشى دانشكده با تركيب رئيس دانشكده و معاونان دانشكده و مديران گروههاى آموزشى، تشكيل مى‏شود.