دارنده مقاله در مجلات برتر


دارنده مقاله در مجلات برتر

 نویسنده مسئول حداقل یک مقاله چاپ شده در 10% نشریه های برتر JCR  در یک رده از علم با وابستگی دانشگاه سیستان و بلوچستان (University of Sistan and Baluchestan)

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه عنوان مجله عنوان رده علمی سال انتشار مقاله تعداد مجلات رده علمی رتبه مجله در رده علمی
1 دکتر محمود شریفی تبار مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  Ceramics International Materials Science, Ceramics 2020 28 2
2 دکتر محمود شریفی تبار مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  Ceramics International Materials Science,Ceramics 2018 27 2
3 دکتر مهدی شفیعی آفارانی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  Ceramics International Materials Science,Ceramics 2018 27 2
4 دکتر محمود شریفی تبار مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  Ceramics International Materials Science,Ceramics 2017 26 2
5 دکتر مهدی شفعی آفارانی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  Ceramics International Materials Science,Ceramics 2017 26 2
6 دکتر حامد خسروی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  Materials Science and Engineering   A Metallurgy, Metallorgical Engineering 2018 75 7

 

 

* با توجه به اینکه تعداد مجلات هر رده از علم و رتبه هر مجله ازآن رده با گذشت زمان تغییر می کند و همچنین آخرین اطلاعات پایگاه استنادی JCR با تاخیر به روز رسانی می شود، تعداد مجلات هر رده علمی و رتبه هر مجله در آن رده، بر اساس رتبه بندی یک سال قبل از انتشار مقاله لحاظ شده است.