راهنماهای آموزشی


# فایل تعداد دانلود
1 راهنماي شرکت در آزمون به صورت الکترونیکی وِيژه دانشجويان 5
2 مقررات و توصیه های شرکت در آزمون الکترونیکی ویژه دانشجویان 5
3 راهنمای امکانات سامانه جامع آموزشی 6
4 راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجو 0
5 راهنمای ثبت اعتراض دانشجو نسبت به نمره 3
6 راهنمای ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل 3
7 راهنمای درخواست انصراف از تحصیل 1
8 راهنمای درخواست تمدید تحصیلی اول 1
9 راهنمای درخواست تمدید تحصیلی دوم 1
10 راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی 1
11 راهنمای درخواست گواهی ارزیابی جامع 1
12 راهنمای درخواست گواهی استعداد درخشان 1
13 راهنمای درخواست گواهی رتبه دانشجویی 2
14 راهنمای درخواست مرخصی با احتساب در سنوات 2
15 راهنمای درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات 2
16 راهنماي انتخاب واحد و ترميم 11
17 راهنماي پاسخگوئي به سوالات ارزشيابي 3
18 راهنماي پرداخت هاي الكترونيكي 2
19 ویدئوی آموزشی ثبت نام (انتخاب واحد) 4
20 فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص 2
21 فرآیند ثبت نام در ترم تابستان 0