راهنماهای آموزشی


# فایل تعداد دانلود
1 راهنماي شرکت در آزمون به صورت الکترونیکی وِيژه دانشجويان 5
2 روال درخواست اسکان متقاضیان آزمایشگاه های حضوری 0
3 مقررات و توصیه های شرکت در آزمون الکترونیکی ویژه دانشجویان 5
4 راهنمای امکانات سامانه جامع آموزشی 6
5 راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجو 0
6 راهنمای ثبت اعتراض دانشجو نسبت به نمره 3
7 راهنمای ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل 5
8 راهنمای درخواست انصراف از تحصیل 2
9 راهنمای درخواست تمدید تحصیلی اول 2
10 راهنمای درخواست تمدید تحصیلی دوم 1
11 راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی 1
12 راهنمای درخواست گواهی ارزیابی جامع 1
13 راهنمای درخواست گواهی استعداد درخشان 1
14 راهنمای درخواست گواهی رتبه دانشجویی 2
15 راهنمای درخواست مرخصی با احتساب در سنوات 3
16 راهنمای درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات 3
17 راهنماي انتخاب واحد و ترميم 15
18 راهنماي پاسخگوئي به سوالات ارزشيابي 3
19 راهنماي پرداخت هاي الكترونيكي 2
20 ویدئوی آموزشی ثبت نام (انتخاب واحد) 6
21 فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص 2
22 فرآیند ثبت نام در ترم تابستان 1