راهنماهای آموزشی


# فایل تعداد دانلود
1 روال درخواست اسکان متقاضیان آزمایشگاه های حضوری 0
2 دستورالعمل اخذ موافقت دانشکده جهت طرح درخواست دانشجو در شورای موارد خاص دانشگاه از طریق پیشخوان سامانه آموزشی گلستان 0
3 فرآیند ثبت درخواست نسخه المثنی دانشنامه و نسخه المثنی گواهی موقت پایان تحصیلات دانش آموختگان مقطع کارشناسی در سامانه جامع آموزشی گلستان 0
4 فرآیند دریافت گواهی موقت دانش آموختگان مقطع کارشناسی در سامانه جامع آموزشی گلستان 0
5 فرآیند اخذ مجوز از شورای موارد خاص دانشگاه برای تمدید سنوات برای بار سوم و چهارم دانشجویان مقطع کارشناسی در سامانه آموزشی گلستان 0
6 فرآیند درخواست تغییر رشته یا گرایش دانشجویان دوره کارشناسی 0
7 فرآیند حذف اضطراری در سامانه جامع دانشگاهی گلستان 0
8 فرآیند ثبت کارت واکسیناسیون دیجیتال در سامانه جامع دانشگاهی گلستان 0
9 راهنماي شرکت در آزمون به صورت الکترونیکی وِيژه دانشجويان 8
10 مقررات و توصیه های شرکت در آزمون الکترونیکی ویژه دانشجویان 5
11 راهنمای امکانات سامانه جامع آموزشی 7
12 راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجو 0
13 راهنمای ثبت اعتراض دانشجو نسبت به نمره 3
14 راهنمای ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل 7
15 راهنمای درخواست انصراف از تحصیل 2
16 راهنمای درخواست تمدید تحصیلی اول 4
17 راهنمای درخواست تمدید تحصیلی دوم 2
18 راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی 1
19 راهنمای درخواست گواهی ارزیابی جامع 1
20 راهنمای درخواست گواهی استعداد درخشان 2
21 راهنمای درخواست گواهی رتبه دانشجویی 5
22 راهنمای درخواست مرخصی با احتساب در سنوات 10
23 راهنمای درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات 10
24 راهنماي انتخاب واحد و ترميم 21
25 راهنماي پاسخگوئي به سوالات ارزشيابي 3
26 راهنماي پرداخت هاي الكترونيكي 3
27 ویدئوی آموزشی ثبت نام (انتخاب واحد) 8
28 فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص 4
29 فرآیند ثبت نام در ترم تابستان 3