راهنماهای آموزشی


# فایل تعداد دانلود
1 روال درخواست اسکان متقاضیان آزمایشگاه های حضوری 0
2 دستورالعمل اخذ موافقت دانشکده جهت طرح درخواست دانشجو در شورای موارد خاص دانشگاه از طریق پیشخوان سامانه آموزشی گلستان 2
3 فرآیند ثبت درخواست نسخه المثنی دانشنامه و نسخه المثنی گواهی موقت پایان تحصیلات دانش آموختگان مقطع کارشناسی در سامانه جامع آموزشی گلستان 1
4 فرآیند دریافت گواهی موقت دانش آموختگان مقطع کارشناسی در سامانه جامع آموزشی گلستان 1
5 فرآیند اخذ مجوز از شورای موارد خاص دانشگاه برای تمدید سنوات برای بار سوم و چهارم دانشجویان مقطع کارشناسی در سامانه آموزشی گلستان 0
6 فرآیند درخواست تغییر رشته یا گرایش دانشجویان دوره کارشناسی 2
7 فرآیند حذف اضطراری در سامانه جامع دانشگاهی گلستان 2
8 فرآیند ثبت کارت واکسیناسیون دیجیتال در سامانه جامع دانشگاهی گلستان 0
9 راهنماي شرکت در آزمون به صورت الکترونیکی وِيژه دانشجويان 9
10 مقررات و توصیه های شرکت در آزمون الکترونیکی ویژه دانشجویان 5
11 راهنمای امکانات سامانه جامع آموزشی 8
12 راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجو 0
13 راهنمای ثبت اعتراض دانشجو نسبت به نمره 3
14 راهنمای ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل 11
15 راهنمای درخواست انصراف از تحصیل 9
16 راهنمای درخواست تمدید تحصیلی اول 4
17 راهنمای درخواست تمدید تحصیلی دوم 2
18 راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی 1
19 راهنمای درخواست گواهی ارزیابی جامع 1
20 راهنمای درخواست گواهی استعداد درخشان 3
21 راهنمای درخواست گواهی رتبه دانشجویی 6
22 راهنمای درخواست مرخصی با احتساب در سنوات 20
23 راهنمای درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات 26
24 راهنماي انتخاب واحد و ترميم 22
25 راهنماي پاسخگوئي به سوالات ارزشيابي 3
26 راهنماي پرداخت هاي الكترونيكي 3
27 ویدئوی آموزشی ثبت نام (انتخاب واحد) 8
28 فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص 6
29 فرآیند ثبت نام در ترم تابستان 6