راهنماهای آموزشی


# فایل تعداد دانلود
1 راهنماي شرکت در آزمون به صورت الکترونیکی وِيژه دانشجويان 3
2 مقررات و توصیه های شرکت در آزمون الکترونیکی ویژه دانشجویان 4
3 راهنمای امکانات سامانه جامع آموزشی 4
4 راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجو 0
5 راهنمای ثبت اعتراض دانشجو نسبت به نمره 1
6 راهنمای ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل 2
7 راهنمای درخواست انصراف از تحصیل 0
8 راهنمای درخواست تمدید تحصیلی اول 0
9 راهنمای درخواست تمدید تحصیلی دوم 0
10 راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی 0
11 راهنمای درخواست گواهی ارزیابی جامع 0
12 راهنمای درخواست گواهی استعداد درخشان 0
13 راهنمای درخواست گواهی رتبه دانشجویی 1
14 راهنمای درخواست مرخصی با احتساب در سنوات 0
15 راهنمای درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات 0
16 راهنماي انتخاب واحد و ترميم 7
17 راهنماي پاسخگوئي به سوالات ارزشيابي 2
18 راهنماي پرداخت هاي الكترونيكي 1
19 ویدئوی آموزشی ثبت نام (انتخاب واحد) 3
20 فرآیند درخواست از کمیسیون بررسی موارد خاص 0