فرصت مطالعاتی خارج کشور دانشجویان


فرصت مطالعاتی خارج کشور دانشجویان

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو گروه آموزشی کشور مقصد دانشگاه مقصد زمان
1 مهدی کاظمی نیا مهندسی مخابرات - سیستم ایتالیا پادوا فرصت مطالعاتی شش ماهه از شهریور 1395
2 مسعود قدسی مهندسی برق - قدرت دانمارک آلبورگ فرصت مطالعاتی شش ماهه از اردیبهشت 1399