مدیریت


مدیریت

محمود شیرازی
رئیس دانشکده
محمود شیرازی
mshirazi@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1382 1400
روح اله باقری مجد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
روح اله باقری مجد
r_bagherimajd@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1396 1399