مدیریت


مدیریت

حسین جناآبادی
رئیس دانشکده
حسین جناآبادی
hjenaabadi@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استاد
1386 1402
ناصر ناستی زائی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
ناصر ناستی زائی
n_nastie1354@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1386 1400