مدیریت


مدیریت

حسین جناآبادی
رئیس دانشکده
حسین جناآبادی
hjenaabadi@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استاد
1386 1401
روح اله باقری مجد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
روح اله باقری مجد
r_bagherimajd@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1396 1401