جلسات دفاع رساله ی دکتری


به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه دکتری در شیمی معدنی، آقای علی بخشی  در تاریخ دوشنبه مورخ 1401/4/7 ساعت 9:30 در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد.

عنوان رساله:

تاثیر تغییرات دما- ،قدرت- و زمان- فراصوت در فرآیند سنتز نانو چهارچوب‌های فلز-آلیNd  و Bi به عنوان سنسورهای الکتروشیمیایی در شناسایی برخی داروها و همچنین جذب سطحی گازهای همچون N2

 

اساتید راهنما: دکتر حمیده سراوانی و دکتر علیرضا رضوانی

استاد مشاور: دکتر قاسم سرگزی و دکتر مهدی شه بخش