مدیریت


 

سرپرست دانشکده صنعت و معدن خاش دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسن صالح 

تلفن: ۳۱۱۳۶۲۴۸
فکس: ۳۳۴۴۳۳۸۸
پست الکترونیک : Hsaleh.um@gmail.com