مدیریت


مدیریت

محمدحسین دهقان
رئیس دانشکده
محمدحسین دهقان
mhdehghan@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1379 1398
فرحناز براهویی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
فرحناز براهویی
farahnaz.barahuie@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1392 1399