مدیریت


مدیریت

محمدحسین دهقان
رئیس دانشکده
محمدحسین دهقان
mhdehghan@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1379 1400
یونس قلندرزهی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
یونس قلندرزهی
younes.ghalandarzehi@chem.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار