امور آموزشی


امور آموزشی


فرم های مورد نیاز:


تقویم آموزشی دانشکده

 

 

گروه های آموزشی و سیلابس های درسی: 

 

گروه آموزشی مهندسی صنایع

سیلابس درسی گروه مهندسی صنایع

برنامه ترم بندی گروه مهندسی صنایع

- اساتید مشاور گروه صنایع

گروه آموزشی مهندسی معدن

- سیلابس درسی گروه مهندسی معدن 

- برنامه ترم بندی گروه مهندسی معدن

-اساتید مشاور گروه معدن

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

- سیلابس درسی گروه مهندسی کامپیوتر 

- برنامه ترم بندی گروه مهندسی کامپیوتر  

-اساتید مشاور گروه کامپیوتر

 

تماس با گروه آموزش دانشکده 

معاون آموزشی 

سرکار خانم دکتر براهویی 

09150997651 -  09336069943

مسئول آموزش 

آقای مهندس عبدالرحمان ملک پور

09151927209

کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر 

سرکار خانم مهناز جمشید زهی 

09376575602

کارشناس گروه مهندسی معدن 

آقای مهندس جواد سنجرانی 

09158380624