ارتباط با دانشکده


ارتباط با دانشکده

 

آدرس: زاهدان- خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی

تلفن:31136374-054

نمابر:33447166-054

کدپستی:98135

صندوق پستی:674