پژوهش


پژوهش

موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی(پژوهش مدار) در آن جامعه است. منظور از رویکرد پژوهشی نگاهی مبتنی بر پژوهش نسبت به موضوع های مختلف می باشد. در این نوع نگاه قبل از اتخاذ هر تصمیم مهم به یافته های پژوهش های قبلی که به موضوع تصمیم گیری ارتباط دارد توجه می شود. به بیان دیگر، در رویکرد پژوهش مدار از یافته های پژوهش های قبلی برای بهبود وضع موجود استفاده موثری به عمل می آید. کسانی که در فعالیت های خود رویکردی پژوهشی دارند قبل از هرگونه تصمیم گیری به مطالعه وضعیت موجود پرداخته و با تجزیه و تحلیل مشاهدات خود به بهترین راه حل ها می اندیشند. هم چنین، آنان تلاش می کنند تا از نتایج آثار سایر پژوهشگران نیز به نحو شایسته ای استفاده کنند. بنابراین، رویکرد پژوهشی به قشر یا گروه خاصی محدود نشده و زمانی منشاء اثر خواهد بود که در سطوح و امور مختلف جامعه تسری یافته باشد.دانشکده جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز در جهت تکمیل این رسالت گامهای خیلی بزرگی را پیموده است.

 

  جناب آقای دکتر محمود خسروی استاد گروه جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی معاون پژوهشی دانشکده
     
  جناب آقای مسعود سعیدی کارشناس ارشد هیدروژئومورفولوژی کارشناس پژوهشی دانشکده

 

شرح وظایف:
  مستند سازی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی
  تدوین و تنظیم اهداف خرد و درصد پیشرفت برنامه استراتژیک
  به روز رسانی اطلاعات پژوهشی مندرج در وب سایت دانشکده
  جمع آوری محصولات حاصل از فعالیتهای پژوهشی جهت ایجاد نمایشگاه
  هماهنگی ، اطلاع رسانی و برگزاری شورای پژوهشی دانشکده و کمیته تحصیلات تکمیلی و جمع بندی نظرات و مصوبه های شورا ها و تهیه صورتجلسه
  بررسی مدارک پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان و امتیاز دهی جهت انتخاب پزوهشگر برتر
    

انجام امور مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و MPH (ارائه فرم - مشاوره – برگزاری جلسه و ...)

  تهیه گزارش عملکرد از فعالیتهای پژوهشی بر اساس شاخصهای پژوهشی مورد نظر معاونت پژوهشی دانشگاه